Da bi se razumela namera određenog planskog dokumenta, bilo da je on usvojen ili se nalazi u procesu usvajanja, neophodno je sagledati njegova dva osnovna dela, a to su tekstualni i grafički deo.

Tekstualni deo plana, između ostalog sadrži pravila uređenja i građenja, koja zapravo definišu brojne parametre kojima se dozvoljava izgradnja i uređenje javnih površina i objekata, kao i stambenih, komercijalnih i drugih objekata. Upravo ovo poglavlje donosi najviše informacija o tome kakva vrsta izgradnje je predviđena na datom prostoru, gde su tabelarno dati svi parametri koje se prilikom izgradnje moraju poštovati. Posebna stavka na koju treba obratiti pažnju je tabela uporednog prikaza urbanističkih parametara sa parametrima plana višeg reda, koja mora biti usklađena sa planom višeg reda.

Sa druge strane grafički deo plana daje uvid gde se prethodno definisana planska rešenja i urbanistički parametri primenjuju. S tim u vezi, planski dokument čini više grafičkih priloga, a kao najvažniji prilozi izdvajaju se postojeća i planirana namena površina, gde se može uporedno sagledati koji su to prostori u obuhvatu predmetnog plana za koje je predviđena izmena. Takođe, važan grafički prilog predstavlja i regulaciono-nivelacioni plan, koji sadrži regulacione i građevinske linije, a koje zapravo ukazuju na granice između javnog i privatnog i površinu u okviru koje je moguće graditi.