1. Proces usvajanja Plana detaljne regulacije (PDR)

Plan detaljne regulacije se donosi za delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte i područja za koja je obaveza njegove izrade određena prethodno donetim planskim dokumentom. On se takođe može doneti i kada prostornim, odnosno urbanističkim planom jedinice lokalne samouprave njegova izrada nije određena, na osnovu odluke nadležnog organa.

 

Redosled usvajanja PDR-a:

 1. Pokretanje inicijative je najčešće od strane investitora iz privatnog sektora (pravna i fizička lica) koji finansira izradu plana. Inicijativu može podneti i javni sektor, a u tom slučaju javna ustanova zainteresovana za izradu plana upućuje inicijativu ustanovi za koju smatra da treba da finansira izradu plana (u skladu sa zakonom), ustanovi koja ima interesa za plansko uređenje konkretnog prostora ili pak sama podnosi inicijativu nadležnom organu za urbanističko planiranje (npr. Sekretarijatu za urbanizam);
 2. Nakon dostavljene inicijative, Sekretarijat dostavlja komisiji za planove predlog odluke o izradi plana
 3. Komisija za planove dalje razmatra predlog odluke i prosleđuje Skupštini grada na usvajanje ili vraća sekretarijatu na doradu uz obrazloženje;
 4. Skupština grada na sednici donosi odluku o izradi plana. Ukoliko građani smatraju da ne postoji svrha izrade plana za određeno područje, u ovoj fazi može se preko odbornika u gradskoj skupštini pokušati vraćanje odluke na doradu ili da se pomenuta odluka odbije. Za to je potreban ne samo predlog odbornika već i skupštinska većina koja će takav stav da podrži, što je takođe redak slučaj, s obzirom da komisija za planove i Sekretarijat takođe koordinišu svoj rad sa gradskim većem, odnosno skupštinom grada;
 5. Odluka o izradi plana stupa na snagu 8. dana od dana donošenja odluke (sednice skupštine grada na kojoj je doneta), kada se i objavljuje u službenom listu grada/opštine, čime su se stvorili pravni uslovi za početak izrade plana;
 6. Nakon odluke o izradi plana, preduzeće angažovano za izradu plana (obrađivač plana) priprema Elaborat za rani javni uvid koji traje 15 dana tokom kojeg se javnost upoznaje sa planom i ima pravo da u pomenutom roku šalje primedbe na plan nadležnoj instituciji (npr. Sekretarijatu za urbanizam). O ovim primedbama komisija za planove se ne izjašnjava direktno, odnosno izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu u kojem se između ostalog nalaze i odgovori na poslate primedbe se može zatražiti na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;
 7. Posle obavljenog ranog javnog uvida priprema se Nacrt plana koji prolazi stručnu kontrolu komisije za planove. Nacrt plana sadrži sve elemente finalnog plana razrađene u odgovarajućem nivou detaljnosti;
 8. Kada je komisija za planove odobrila Nacrt plana on se objavljuje na javnom uvidu koji traje 30 dana. Građani u tom periodu imaju uvid u dokumentaciju Nacrta plana i dostavljaju primedbe nadležnoj instituciji. U slučaju da se radi o manjim izmenama i dopunama već postojećeg plana javni uvid može trajati 15 dana. Manje izmene i dopune plana mogu samo da se odnose na deo teritorije plana koji je manji od 1/3 ukupne površine plana i čiji obim i sadržaj ne prelazi 50% sadržine teksta i grafike plana;
 9. Po isteku termina javnog uvida, komisija za planove organizuje javnu sednicu koja je otvorena za javnost i podnosioce primedbi. Javnoj sednici komisije prisustvuju još odgovorni planer, odnosno odgovorni urbanista kao predstavnici obrađivača plana, predstavnici sekretarijata, kao i predstavnici javnih ustanova ukoliko smatraju da je potrebno da prisustvuju sednici. Nakon održane javne sednice sledi zatvorena sednica komisije za planove na kojoj javnosti nije omogućeno prisustvo. Podnosiocima primedbi se za razliku od ranog javnog uvida ovog puta dostavljaju pisani odgovori na primedbe;
 10. Izveštaj o obavljenom javnom uvidu se dostavlja obrađivaču planskog dokumenta, koji je dužan da postupi po njemu u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja, osim u slučaju većeg broja primedbi koje zahtevaju značajne aktivnosti na izmeni planskog dokumenta, kada je rok produžen na 60 dana. I ovaj izveštaj je moguće tražiti na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;
 11. Donošenje plana predstavlja poslednju fazu u procesu izrade plana, ali ujedno i poslednji trenutak kada građani mogu da utiču na planirana rešenja. Nakon usklađivanja sa izveštajem, obrađivač upućuje korigovani elaborat plana sekretarijatu, koji vrši poslednju proveru plana, odnosno da li je postupljeno u skladu sa zaključcima komisije. Ukoliko jeste, od obrađivača se traži da plan pripremi u konačnoj formi i prosledi sekretarijatu na overu, koji elaborat plana dalje upućuje skupštini grada na usvajanje. Način na koji građani mogu delovati u ovoj fazi jeste da se primedbe koje nisu prihvaćene predlože u formi amandmana koji se razmatra na sednici skupštine grada. Amandman na planski dokument se upućuje od strane odbornika ili kao peticija građana, koji moraju da sakupe minimum 500 potpisa. U oba slučaja, da bi amandman bio prihvaćen, treba osigurati da većina poslanika prihvata predlog iz amandmana.
 12. Na kraju, procedura donošenja, odnosno usvajanja plana je vremenski neodređena, a naročito može da potraje ukoliko u skupštini grada ne postoji politička volja većine za usvajanje konkretnog planskog dokumenta.

Podaci o proceduri usvajanja PDR-a mogu se naći u Zakonu o planiranju i izgradnji: Glava 3.3. Plan detaljne regulacije.

 

2. Procedura usvajanja Urbanističkog projekta (UP)

 

Urbanistički projekat se izrađuje kada je to predviđeno planskim dokumentom ili na zahtev investitora, za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacija. On se izrađuje za izgradnju objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, potvrđuje ministarstvo nadležno za poslove urbanizma, odnosno organ autonomne pokrajine nadležan za poslove urbanizma.

Za razliku od plana detaljne regulacije (PDR), u proceduri usvajanja urbanističkog projekta (UP) je smanjeno učešće javnosti odnosno građana na zakonom predviđenih 7 dana. U tom vremenskom periodu građani mogu pisati primedbe i sugestije na objavljenu dokumentaciju UP. Odgovore na svoje primedbe građani mogu dobiti slanjem zahteva nadležnoj instituciji (npr. Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove) koja u tom slučaju šalje izveštaj Komisije za planove u kojem se nalaze odgovori na sve primedbe građana.

 

Redosled procedure usvajanja UP:

 1. Inicijativa za izradu UP pokreće se na osnovu predviđenog planskog dokumenta ili na zahtev investitora;
 2. Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove urbanizma potvrđuje da urbanistički projekat nije u suprotnosti sa važećim planskim dokumentom i ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona;
 3. Pre potvrđivanja urbanističkog projekta, organ nadležan za poslove urbanizma organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana;
 4. Urbanistički projekat može da izrađuje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su upisani u odgovarajući registar za izradu urbanističkih planova i izradu tehničke dokumentacije;
 5. Na javnoj prezentaciji se evidentiraju sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica;
 6. Po isteku roka za javnu prezentaciju, nadležni organ u roku od 3 dana dostavlja urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama komisiji za planove;
 7. Komisija za planove dužna je da, u roku od 8 dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.
 8. Organ nadležan za poslove urbanizma dužan je da, u roku od 5 dana od dana dobijanja predloga komisije, potvrdi ili odbije potvrđivanje urbanističkog projekta i o tome bez odlaganja pismenim putem obavesti podnosioca zahteva.
 9. Na obaveštenje organa nadležnog za poslove urbanizma može se podneti prigovor opštinskom, odnosno gradskom veću, odnosno Vladi ili nadležnom organu autonomne pokrajine u slučaju kada se radi o potvrđivanju urbanističkog projekta iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove urbanizma, odnosno iz nadležnosti organa autonomne pokrajine nadležnog za poslove urbanizma, u roku od tri dana.
 10. Organ koji je potvrdio urbanistički projekat dužan je da u roku od 5 dana od dana potvrđivanja projekta, taj projekat objavi na svojoj internet stranici.