Za sastavljanje primedbi na određeni planski dokument koji je u fazi ranog javnog uvida i javnog uvida ne postoji zakonski definisan obrazac koji određuje kako one treba da izgledaju i u kojoj formi se pišu. Drugim rečima forma primedbe je slobodna, što olakšava njeno koncipiranje. Međutim, ipak postoje određeni podaci na koje treba obratiti pažnju, a koji će učiniti da vaše primedbe budu validne i dobiju veću šansu da budu prihvaćene:

  1. Potrebno je navesti pun naziv institucije i adresu kojoj se primedba upućuje;
  2. Naslov primedbe treba da sadrži pun naziv Plana na koji se odnose primedbe;
  3. Možete citirati određene delove, odnosno rečenice tekstualnog dela plana kako bi se tačno razumelo na šta se odnosi vaša konkretna primedba;
  4. Kako bi vaše primedbe bile argumentovane, poželjno je pozivati se na planove višeg reda i zakone na osnovu kojih predmetni plan treba da bude uklađen;
  5. Na kraju primedbe obavezno navesti ko šalje primedbu i ostaviti ime i adresu (može i mejl) gde želite da vam odgovor na primedbu stigne.

Važno je spomenuti da primedbe imaju veću težinu i pritisak na donosioce odluka i Komisiju za planove, kada se dostavlja što veći broj potpisa za jednu ili set primedbi. Takođe tu istu primedbu ili set primedbi može svako pojedinačno slati na istu adresu nadležne institucije.

Primedbe na planska dokumenta možete podnositi samo u predviđenom roku (za planove detaljne regulacije (PDR) 15 dana u toku ranog javnog uvida i 30 dana u toku javnog uvida, ili u slučaju urbanističkih projekata (UP) 7 dana u toku javne prezentacije) koji je definisan i objavljen u oglasu na sajtu grada ili jedinice lokalne samouprave u čijem se području nalazi planski dokument.